رزمایش جهادی جهرم و نمایشگاه کمپر مرودشت

در استان

با برنامه در استان همراه باشید

رویداد های استان فارس
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱