تشدید نظارت بازرسان بر بازار

بخش خبری استان

گفت و گو با آقای دیمی بازرس ویژه استاندار فارس در استودیو خبر

گزارش خبری
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱