شاخه نبات شیراز

خوشا شیراز

 شاخه نبات شیراز
اجرای حسین میری در برنامه خوشا شیراز

 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱