نظارت بر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها

فضای مجازی

نظارت بر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
بحرینی؛ دادستان مرکز استان 
رسانه مجازی فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱