تنگ فراشبندی

گزیده کوله پشتی

منتخب برنامه کوله پشتی

کوله پشتی -قسمت اول 
تنگ فراشبندی دشمن زیاری
جاده شیراز سپیدان ،25 کیلومتر تا نور آباد ممسنی 
فاصله تا شیراز 106 کیلومتر

طبیعت گردی استان فارس
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱