سردار دلها

دلگشا

اجرای سرود سردار دلها توسط گروه سرود فرزندان ایران زمین 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲ خرداد ۱۴۰۱