تنگ رغز

گزیده کوله پشتی

دره نوردی تنگ رغز دراب 
طبیعت بکر استان فارس در مستند کوله پشتی

طبیعت گردی استان فارس
۲ خرداد ۱۴۰۱