خاطرات آزاد سازی خرمشهر

کارشناسی

گفتگو با سرهنگ بازنشسته رجبعلی حسین قلی از رزمندگان دفاع مقدس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۳ خرداد ۱۴۰۱