حضور کودکان شیرازی در سرود سلام فرمانده

ویژه

حضور با شکوه کودکان شیرازی در کنار ارگ کریم خان زند و طنین سرود سلام فرمانده

پیشنهاد ما به شما
۵ خرداد ۱۴۰۱