گاف بزرگ و دروغ پردازی در مورد تجمعات خیابانی در شیراز

ویژه

گاف بزرگ‌ برخی رسانه های خارجی در فضای مجازي و دروغ پردازی در مورد تجمعات خیابانی در شیراز 

 کاربران فضای مجازی استان فارس هم آن را به تمسخر میگیرند ...

پیشنهاد ما به شما
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱