سه شنبه های بدون خودرو

شهر راز

پویش سه شنبه های بدون خودرو مدتی است در شهر شیراز به اجرا در می آید

با امید به اینکه تمام شهروندان به این پویش بپیوندند

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۲۲ آبان ۱۳۹۵