آزمایش سیار

مستند

مستند مردی که با عشق به دانش آموزان عشایر آزمایشگاه سیار میرساند

مستند های تولیدی مرکز فارس
۱۴ خرداد ۱۴۰۱