اصغر آقو

شمعدونی

آیتم طنز اصغر آقو با موضوع چمن های ورزشگاه حافظیه شیراز

برنامه شمعدونی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶