وضعیت مقاوم سازی هتل آسمان شیراز از دیدگاه نظام مهندسی

بازتاب

وضعیت مقاوم سازی هتل آسمان شیراز از دیدگاه نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با دکتر زوربخش رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۱۹ خرداد ۱۴۰۱