مکلف کردن شهرداری شیراز نسبت به معرفی ساختمان های ناایمن شیراز

بازتاب

مکلف کردن شهرداری شیراز نسبت به معرفی ساختمان های ناایمن شیراز در گفتگو با آقای ترابی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز 

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۱۹ خرداد ۱۴۰۱