کوروش تهامی

خوشا شیراز

گفتگو با آقای کوروش تهامی در برنامه خوشا شیراز

 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ مرداد ۱۳۹۶