کوروش تهامی

خوشا شیراز

گفتگو با آقای کوروش تهامی در برنامه خوشا شیراز

 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ مرداد ۱۳۹۶