راه اندازی پایگاه علمی

در استان

بسیج علمی و راه اندازی پایگاه علمی در شهرستان جهرم و امکانات ورزشی در مدارس بوانات 

رویداد های استان فارس
۲۵ خرداد ۱۴۰۱