امید جان

خوشا شیراز

اجرای ترانه با صدای مجید روزیطلب ردیف دان موسیقی ایرانی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۸ خرداد ۱۴۰۱