صدای شما بسته 95

فضای مجازی

مشکلات و خواسته های خود را برای ما بفرستید تا با صدای خودتان از شبکه فارس و فضای پخش و از مسئولان مربوطه پیگیری کنیم.

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۳۰ خرداد ۱۴۰۱