راضیه پارسایی

خوشا شیراز

گفتگو با خانم راضیه پارسایی خبرنگار صدا و سیمای مرکز فارس در روز خبرنگار

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ مرداد ۱۳۹۶