خزان با صدای کوروش تهامی

خوشا شیراز

خواندن قطعه خزان توسط کوروش تهامی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ مرداد ۱۳۹۶