خزان با صدای کوروش تهامی

خوشا شیراز

خواندن قطعه خزان توسط کوروش تهامی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ مرداد ۱۳۹۶