قهرمان کاراته نیریز

کاشانه مهر

گفتگو با آقای مجید حقیری قهرمان کاراته نیریز در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱ تیر ۱۴۰۱