سلام فرمانده -استهبان

این چند دقیقه مال شماست

اجرای سرود سلام فرمانده در شهرستان استهبان

ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
۱ تیر ۱۴۰۱