خطر غرق شدگی در شنا

در استان

در استان و خطر غرق شدگی در فصل تابستان

رویداد های استان فارس
۱ تیر ۱۴۰۱