صدای شما بسته 99

صدای شما

مشکلات و خواسته های خود را برای ما بفرستید تا با صدای خودتان از شبکه فارس و فضای پخش و از مسئولان مربوطه پیگیری کنیم.

 

صدای شما از شبکه فارس
۵ تیر ۱۴۰۱