رسالت هنر

دلگشا

گفت و گو با آقای شیردره حقیقی هنرمند شیرازی در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۶ تیر ۱۴۰۱