صدا کن مرا

مذهبی

نماهنگ زیبا از حضور مسلمانان سراسر جهان در حج

شیراز سومین حرم اهل بیت
۶ تیر ۱۴۰۱