اعزام حج از فارس

در استان

اعزام حجاج از فرودگاه شیراز

رویداد های استان فارس
۶ تیر ۱۴۰۱