ستاره های شهر

دلگشا

 برگزاری سلسله ویژه برنامه های «ستاره های شهر» که برنامه اول آن با نام راست قامتان مجنون مزین شده است، آیین یاد شده نخستین پاسداشت ۲۵۰ شهیداستان فارس در تاریخ 4/4/ 1367 و جزیره مجنون است.
اقای آل علی دبیر کنگره سرداران و ۱۵ هزار شهید استان فارس

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۸ تیر ۱۴۰۱