دکتر محمد یاسین صمیمی

کاشانه مهر

گفتگو با خانواده جوان دکتر صمیمی در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۱ تیر ۱۴۰۱