ساماندهی جاده فتح آباد مرودشت

در استان

مشکلات مردم و خطرات جاده ای و اقدامات دولت برای سامان دهی

رویداد های استان فارس
۱۱ تیر ۱۴۰۱