آقوی آقام یا شاهچراغ (ع)

دلگشا

شعر خوانی در وصف احمدابن موسی علیه السلام 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۲ تیر ۱۴۰۱