چراغی برای نابینایان

دلگشا

آقای شایسته نیا رئیس موسسه توانگران کار آفرین شیراز 

 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۲ تیر ۱۴۰۱