مدال برنز المپیاد ریاضی

در استان

کسب مدال برنز المپیاد ریاضی توسط دانش آموزان فسا

رویداد های استان فارس
۱۳ تیر ۱۴۰۱