جداسازی یارانه از خانواده

صدای شما

صدای شما و پاسخگویی به ابهامات طرح هدفمندی یارانه ها

صدای شما از شبکه فارس
۱۳ تیر ۱۴۰۱