عبدالرزاق موسوی

خوشا شیراز

جناب عبدالرزاق موسوی آزاده ی بزرگواری که سالها در بند رژیم بعثی بود  و می شود از ایشان درس آزادگی آموخت و مشق زندگی را فراگرفت

بخشی از گفتگوی سید عبدالرزاق موسوی آزاده ی سرافرازی که ۱۱۹ ماه در بند اسارت رژیم بعثی بودند 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۸ مرداد ۱۳۹۶