آیتم عینک

خوشا شیراز

 آیتم عینک این قسمت از برنامه خوشا شیراز با اجرای سامان ارس خان

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۸ مرداد ۱۳۹۶