آیتم عینک

خوشا شیراز

 آیتم عینک این قسمت از برنامه خوشا شیراز با اجرای سامان ارس خان

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۸ مرداد ۱۳۹۶