آخرین وضعیت کرونا در فارس

کارشناسی

 آقای دکتر رضاییان زاده ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۲۳ تیر ۱۴۰۱