امروزی ها

خوشا شیراز

اجرای ترانه امروزی ها توسط علی اکبر قلیج در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۸ مرداد ۱۳۹۶