امروزی ها

خوشا شیراز

اجرای ترانه امروزی ها توسط علی اکبر قلیج در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۸ مرداد ۱۳۹۶