مهندس پاک فطرت شهردار شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با مهندس پاک فطرت شهردار شیراز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۸ مرداد ۱۳۹۶