مهندس پاک فطرت شهردار شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با مهندس پاک فطرت شهردار شیراز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۸ مرداد ۱۳۹۶