آخرین وضعیت انتقال آب از سد درودزن به شیراز

بازتاب

آقای بدری مدیرعامل آب منطقه ای فارس در برنامه چالشی بازتاب

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۳۰ تیر ۱۴۰۱