استعدادهای خوانندگی

خوشا شیراز

حضور منتخبین شما در سمابقه خوانندگی 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ مرداد ۱۴۰۱