سیل استهبان

کارشناسی

گفتگو با آقای عبداللهی مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری فارس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

 

کارشناسی
۲ مرداد ۱۴۰۱