تدابیر شهرداری شیراز برای بارش های آینده

دلگشا

آقای غلامی معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۳ مرداد ۱۴۰۱