کودتای 28 مرداد

گفتگو

گفتگو با آقای دکتر پور یزدان پرست درباره کودتای 28 مرداد

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۲۹ مرداد ۱۳۹۶