رباتیک کاران شیرازی

دلگشا

برگزیدگان رباتیک جهان مهمان برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۳ مرداد ۱۴۰۱