هواشناسی سیل استهبان را پیش بینی کرده بود؟

بازتاب

آقای حقیقت مدیرکل هواشناسی استان فارس در برنامه بازتاب

 

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۳ مرداد ۱۴۰۱