مدیریت بحران فارس از سیل استهبان اطلاع داشت؟

بازتاب

گفتگو با آقای عبداللهی مدیرکل مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری فارس در برنامه چالشی بازتاب

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۳ مرداد ۱۴۰۱