جدیدترین پیش بینی های هواشناسی

دلگشا

آقای حقیقت مدیرکل هواشناسی استان فارس در برنامه دلگشا

 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۵ مرداد ۱۴۰۱