پسین خندیشه

دلگشا

طنازی طنزپردازان شاعران و نویسندگان شیرازی در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۵ مرداد ۱۴۰۱